DOĞUM İZNİNDEYKEN NAKLEN ATANAN MEMURLAR | SSK | SGK | Şifresiz | Rapor Parası | Sorgulama | Hizmet Dökümü
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Mart 2016

DOĞUM İZNİNDEYKEN NAKLEN ATANAN MEMURLAR!

DOĞUM İZNİNDEYKEN NAKLEN ATANAN MEMURLAR!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen bu husus 104. maddenin A bendinde açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanuna göre kadın memura; “doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık annelik izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle, doğum öncesi annelik izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası annelik izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında annelik izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.”  hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun işe başlama süre adı altındaki 62. maddesinde ise ilk veya yeniden nakil olma durumunda:

  1. Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
  2.  Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İş günü içerisinde tekrar işe başlamaları gerekmektedir. Savaş ve olağanüstü zamanlarda Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süreler:

  1.  Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
  2.  Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
  3.  Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliğinden sonra başlar hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre ölüm, doğum ve evlilik gibi mazeretlere dayalı olarak verilen mazeret izinleri için belirtilen süre ile sınırlı olarak kullanılan izinlerdir.  Mazeret izinlerinin kesintisiz kullanılması gerekmekte olup, parça parça kullanılması mümkün olmayacağından ilgilinin bir günlüğüne işe başlayıp tekrar ayrılışını yaparak doğum iznine devam edemeyeceği, kanuni izninin sona ermesini müteakip 657 sayılı Kanunun 62. maddesi uyarınca yeni yerinde göreve başlaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz